NL FR

Aansluiting

Leden

De VSI kent twee soorten leden:

  • effectieve leden
  • niet effectieve leden

De niet-effectieve leden zijn organisaties met minder dan 1.000 werknemers of organisaties die enkel gebruik maken van gegevens uit het werkgeversrepertorium van de RSZ. Paritaire organisaties die wensen aan te sluiten om geïnformeerd te blijven over de evoluties binnen de sociale zekerheid kunnen ook aansluiten als niet-effectief lid.

Effectieve leden zijn de organisaties met meer dan 1.000 werknemers die gebruik maken van de gegevensstromen uit het netwerk van de sociale zekerheid aangeleverd via de KSZ.

Voor verdere rechten en plichten van de effectieve en niet-effectieve leden, verwijzen we naar onze statuten.

Intredepremie

Een organisatie die wenst aan te sluiten bij de VSI vragen wij bij aansluiting een éénmalige intredepremie ter compensatie van de initiële oprichtingskosten.

Deze intredepremie wordt berekend naar grootte van de sector op basis van volgende normen:

Aantal werknemers Intredepremie
Minder dan 1.000 0,00 €
1.000 tot 5.000 5.000 €
5.000 tot 20.000 7.000 €
Meer dan 20.000 8.500 €

Afspraken rond spreiding van betaling van deze éénmalige intredepremie kunnen in samenspraak met de VSI gemaakt worden.

Jaarlijkse bijdrage

Een jaarlijkse basisbijdrage is verschuldigd door elk lid.
Deze jaarlijkse bijdrage bedraagt 2.500 €. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex en dient om de administratieve kosten (coördinatie, secretariaat, boekhouding, …) van de VSI te financieren.

Bijkomende ontwikkelingen en kosten worden verrekend op basis van de afladingen van het voorgaande jaar (groot Fonds betaalt meer dan klein Fonds).

Bijdrage toepassing SIVA

De VSI heeft voor haar leden een toepassing (SIVA) ontwikkeld die gehost wordt op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Deze toepassing werd gefinancierd via een krediet dat we terugbetaald hebben over 5 jaar. De verdeling van deze terugbetaling werd voor de aangesloten leden ook over een periode van 5 jaar verrekend naar rato van ieders aandeel in het totaal aantal doorgestroomde records, een verdeling van kosten die statutair bepaald is. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van de VSI.

Bij aansluiting vragen we elk nieuw lid dat gebruik maakt van de toepassing om ook bij te dragen in de initiële ontwikkelingskost van deze toepassing. Deze kost wordt eveneens verrekend op basis van de doorstroming van het aantal records van het eerste jaar.

Deze verdeelsleutel hanteren we ook voor wat betreft bijkomende kosten van ontwikkeling binnen deze toepassing en beheer van de vereniging (administratie) indien het jaarlijks geschatte budget wordt overschreden.

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86