NL FR

Historiek

De v.z.w. Vereniging van Fondsen voor Bestaanszekerheid (V.F.B.Z.) werd opgericht op 26 oktober 1994 door 12 Fondsen voor Bestaanszekerheid (F.B.Z. volgens de wet van 07.01.1958) die arbeidstijdgegevens nodig hadden in uitvoering van hun taken die via sectorale cao’s werden vastgelegd en dit met betrekking tot het toekennen van aanvullende sectorale sociale voordelen. De 12 stichtende leden waren:

 • Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf
 • Sociaal Fonds voor de Schoonmaak- en Ontsmettingsondernemingen
 • Sociaal Waarborgfonds voor de Kleding- en de Confectienijverheid
 • Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid
 • Sociaal Fonds voor het Vervoer van Goederen met Motorvoertuigen
 • Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking
 • Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
 • Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Handel in Brandstoffen
 • Waarborg- en Sociaal Fonds van de Voedingsnijverheid
 • Sociaal Fonds van het A.N.P.C.B.
 • Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Sector van de Elektriciens
 • Fonds voor Bestaanszekerheid voor het Marokijnwerk

In toepassing van de wet van 15 januari 1990, waarbij de Fondsen voor Bestaanszekerheid worden gelijkgesteld aan instellingen van sociale zekerheid, werden deze instellingen verplicht om persoonsgegevens, beschikbaar in het netwerk van de KSZ, via dit netwerk te betrekken.

De KSZ is een openbare instelling die werd opgericht bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De KSZ staat in voor de uitwisseling van sociale gegevens tussen instellingen van sociale zekerheid (de wet van 15 januari 1990).

Dit betekent dat de Fondsen voor Bestaanszekerheid gegevens die beschikbaar zijn in het netwerk van de KSZ, niet langer mogen opvragen aan de werkgevers/hun sociale secretariaten of aan de werknemers van de sector.

Bij de oprichting bestonden er zo’n 124 Fondsen voor Bestaanszekerheid over alle sectoren heen die mogelijks gegevens konden betrekken uit het netwerk van de KSZ. Intussen is het aantal Fondsen voor Bestaanszekerheid nog verder aangegroeid tot ongeveer 200. De KSZ was en is dan ook uitgesproken voorstander van de oprichting van een overkoepelende organisatie om de contacten en coördinatie te verzorgen tussen deze Fondsen en de KSZ.

In 2004 volgde de naamsverandering naar Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI), die gepaard ging met een wijziging van de statuten. Hierdoor werd de VSI toegankelijk voor alle paritair bestuurde sectorale instellingen.

Intussen telt de VSI 75 leden. Het gaat zoals gezegd niet langer enkel om Fondsen voor Bestaanszekerheid, maar ook om paritaire organisaties, of organisaties aangeduid door de representatieve sociale partners (sociale instellingen) zoals de sectorale pensioeninstellingen.

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86